Общи условия

Меню за навигация на страницата

Въведение
 • Бижута продавана чрез онлайн магазина Davkov.com е съобственост на юридическо лице ЛД Голден ЕООД – ул. Св. Св. Козма и Дамян 40 – Булстат/ЕИК: 206110911, който може да контактувате чрез телефона на 087 78 08 181 и чрез имейл на info@davkov.com, за по-лесно, от сега нататък, ще се нарича „търговец“.
 • Всеки посетител трябва да е наясно и съгласен със следващите услови:
  1. Тези общи права и условия важат за всички покупки на стоки и услуги на клиента от продавача, освен ако изрично не е споменато нещо друго.
  2. Чрез тези правила и условия клиентът е определен като физическо лице, което влиза във взаимоотношения с продавача единствено за лични и частни нужди, не за търговска дейност или дейност на свободна практика, в която клиентът може да е включен при други обстоятелства.
  3. Изпълнителят по смисъла на тези Общи условия е всяко физическо лице, юридическо лице или сдружение на юридически лица, влизащи в сделка като част от своята търговска дейност или дейност на свободна практика.
  4. Всяко отклонение, противоречие или допълнение към някои от следните правила или условия ще направи договора невалиден, освен ако предварително не е уговорено друго между купувача и продавача. 
  5. Запазваме си правото да преразглеждаме тези Правила и условия като променяме и самата страница. Новите правила ще заменят всички предходни версии на Правилата и условията. 
  6. Използването на уебсайта (включително достъпа, сърфирането или регистрацията на сайта) потвърждава безусловно съгласие и обвързване с тези Правила и е обект на постоянно съблюдаване на тези Правила.
  1.  
Сключване на договор
 1. Офертата на продавача подлежи на промяна по всяко време, без задължението за предизвестие, по усмотрение на продавача. Полагаме всички усилия да представим реалния цвят, модел и дизайн на продуктите на снимките, качени на уебсайта, но все пак могат да се получат различия поради технически ограничения на възможностите за възпроизвеждане на цветовете от компютърното Ви оборудване. Съответно Davkov.com при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да е грешки или неточности на снимките или графичните изображения на продуктите, показани на сайта. Ако имате въпроси относно продуктите, винаги можете да се свържете с отдела ни за обслужване на клиенти по имейл.
 2. Потвърждаването на поръчката означава пълното приемане и съгласие на купувача с цялостта на Правилата и условията. Всички поръчки се извършват онлайн на уебсайта Davkov.com. Сделката представлява обвързващо споразумение за сключване на договор за покупка на продуктите. Натискайки линка „Изпрати поръчката“ по време на процеса на оформяне на поръчката на уебсайта на Davkov.com, клиентът прави обвързваща поръчка за всички продукти, намиращи се в количката. Поръчката не може да бъде променяна или анулирана освен при експресните условия, уточнени в Правилата и условията.
 3. Клиентът ще бъде информиран по имейл веднага щом получим направената поръчка. Внимание: получаването на този първи имейл не означава, че е сключено споразумение. Споразумението е сключено при изпращане на имейла с потвърждение на поръчката или при освобождаване на продуктите за доставка.
 4. Освобождаването на поръчаните продукти за изпращане от продавача също представлява част от приемането на поръчката. Продавачът си запазва правото да отказва поръчки, без да дава обяснение за това.
 5. Приемането на поръчката ще бъде направено с уговорката, че в случай на грешна или неизвършена доставка към продавача, той може да не достави или да достави частично поръчката. Това важи само в случаите, когато продавачът е сключил определена сделка (хеджиране), която не може да бъде изпълнена от конкретния подизпълнител без собствена вина. Продавачът ще положи всички усилия за набавяне на съответните продукти. Ако продуктите не могат да бъдат набавени, бързо ще възстановим платената сума, в случай, че я е получила. Ако продуктите не са в наличност или са частично налични, клиентът ще бъде информиран своевременно за това.
 6. След като договорът бъде сключен и продуктите са поръчани онлайн, текстът на договора, заедно със законово обвързващите правила и условия ще бъдат изпратени на клиента по имейл. Данните, регистрирани на уебсайта, представляват доказателство за сключените сделки между Davkov.com и нейните клиенти. В случай на спор между Davkov.com и някой от неговите клиенти относно сделка, направена на уебсайта, данните, регистрирани от Davkov.com , се считат за безспорно доказателство за съдържанието на сделката.
Запазване на собствеността и отказ от договора
 1. По отношение на клиентите: Поръчаните продукти остават притежание на продавача до получаване на плащане на цялата им стойност. По отношение на изпълнителите: Продавачът си запазва правото на собственост върху стоките до пълното уреждане на всички претенции, възникнали при продължаващите бизнес отношения.
 2. В случай на нарушаване на договора от страна на клиента (по отношение на неизвършване на плащането, фалшифициране на информация по отношение на кредитоспособността или законовите процедури, или откриването на производство по несъстоятелност срещу имуществото на клиента) продавачът има правото да прекрати договора и да поиска връщане на стоките по всяко време, ако клиентът не е успял да извърши – или е извършил само частично – плащане за поръчаните продукти.
 3. Изпълнителят има право да препродава стоките при извършване на дейността си; но той прехвърля едва сега всички задължения на продавача; сумата ще бъде окончателната стойност по фактурата, включваща всички разходи, възникнали при препродажбата на стоките на клиента или на трети страни. Продавачът приема прехвърлянето. След изпълняване на възложеното, изпълнителят има право да получи плащането. Продавачът си запазва правото да се намеси, ако изпълнителят не изпълнява задълженията си коректно или закъснява с плащането.
 4. При искане от страна на клиента продавачът е задължен да освободи капарираната сума, ако стойността й надвишава сумата, получена от нас от купувача с повече от 10%. Въпреки това продавачът си запазва правото да избере кои капарирани суми да бъдат освободени и кои не.
Плащане
 1. Цените са обект на промени. Изчисляването на цените се извършва въз основа на ценовия лист и отстъпките, валидни в деня на изпращане или извършване на услугата, плюс стойността на данъка добавена стойност (ДДС), както е обявено от продавача.
 2. По отношение на договорите на дълги разстояния: Ще бъдат добавени допълнителни транспортни такси, както е посочено в прегледа на транспортните разходи (вижте Раздел 6: Доставка). Тази сума ще бъде дължима от клиента като допълнение към цената, включително и данъка, за поръчаните продукти.
 3. Клиентът има право на прихващане, когато надлежно са установени насрещните вземания, както и получено потвърждение от страна на продавача. Клиентът може да упражнява правото си да откаже изпълнение само когато насрещният иск произлиза от едно и също договорно отношение.
 4. Клиентът има право на разрешаване на платежни спорове.
 5. Кредитна/Дебитна карта. За да направите поръчка, можете да платите с кредитна карта (MasterCard, Visa, American Express, Diners Club International, JCB). Гарантираме, че всяка трансакция на нашия уебсайт е сигурна и данните от вашата кредитна карта не се съхраняват в нашата система.
 6. В офис на Еконт. Клиентът може да извърши плащането си след преглед и тест в офис на Еконт. Продавачът си запазва правото да не приема определени методи на плащане.
Прехвърляне на отговорността
 1. По отношение на клиента: Клиентът има задължение да провери доставения продукт(и) веднага след получаването му, за да се увери, че отговарят на направената поръчка. При наличие на несъответствие клиентът не трябва да приема пратката и трябва да опише какъв е проблемът (следи от действия, повреден продукт, липсващ продукт, продукти, различни от поръчаните и/или посочените в документа за доставка) като ги опише директно в документа, предоставен му от куриера. Имайте предвид, че рискът от случайна загуба или щета на закупените стоки – включително и при прехвърлени сделки – се прехвърля на клиента в момента, в който продуктът е предаден.
 2. По отношение на изпълнителите: Рискът от случайна загуба или щета на продуктите се прехвърля на изпълнителя при предаване или в случай на прехвърлени сделки, при предаване на продуктите на куриер, транспортна компания или всяка друга страна, отговорна за доставката. Отказът за приемане на доставката на продуктите от клиента или изпълнителя ще се счита за предаване на стоката.
 3. След като направите поръчката, в имейла с потвърждение, който ще получите, освен информацията със страницата на продукта, страницата за плащане и цената на продукта, ще получите и информация за “митническите такси” (ако има такива), прилагани при внос или износ във Вашата държава. Правейки поръчка, клиентът дава безусловното си съгласие за Общите правила и потвърждава, че плащането на всички допълнителни такси е негова отговорност.
Право на отказ от страна на клиента
 1. Политика за връщане
 2. Ако продавачът не може да спази предварително определената дата на доставка, той трябва да информира клиента за това в определеното време. В случаите на нарушаване работния процес на продавача, когато той не носи отговорност за възникналите обстоятелства, или нарушаване на договорките с подизпълнители, времето за доставка трябва да бъде удължено съгласно продължителността на тези прекъсвания/проблеми. Клиентът има право да се откаже от договора, без да обяснява причината за това, като върне продуктите и изпрати Формуляра за връщане на стоки на продавача в период до 30 дни след получаване на продуктите, ако условията на Политиката за връщане са спазени. Това не важи за продукти, специално произведени според определени изисквания или спецификации на клиента.
 3. Времето започва да тече след получаването от продавача на писмените инструкции на клиента за анулиране на поръчката (при случаите, когато една поръчка е изпратена на части, времето започва да тече при получаване на първата част на поръчката) и не преди продавачът да е изпълнил задължението си да информира или друго негово законно задължение. За да бъде разгледано искането Ви за отказ без закъснение, е достатъчно да изпратите молбата си и да ни върнете продуктите в определеното време.
 4. Искането за отказ трябва да бъде адресирано до адрес чрез писмо или чрез имейл.
Гаранция
 1. Доставените продукти могат да се различават от показаните в интернет, като клиентът е този, който трябва да провери информацията за продукта точно, преди да направи и потвърди поръчката (виж Раздел 2 на Правилата и условията).
 2. При предявяване на искане по гаранцията, продавачът може първоначално да предложи избор на клиента между поправка на продукта или замяна. Продавачът може да откаже избрания вид на изпълнение, ако е неоправдан като разход или ако другият вид изпълнение не носи значителни вреди на клиента. В случаите с изпълнители, продавачът избира първоначално дали да извърши поправка или замяна на продукта съгласно гаранцията.
 3. Ако не последва извършване на определеното действие, клиентът може да предяви намаление на цената или анулиране на споразумението (отказ). При продукти с малки дефекти, клиентът няма право на отказ – имайки предвид взаимния интерес. Във всички случаи на жалби за щети срещу договорния партньор, вместо извършване на доставка или услуга клиентът може да поиска компенсация за направените разходи по приемането на доставката и които клиентът е длъжен да направи. Ако клиентът търси компенсация за вредите, се прилагат ограниченията на отговорността от Раздел 11/a на тези Правила и условия.
 4. В случаи на открити дефекти на продукта клиентът би трябвало щателно да го провери и да спази изискването за уведомяване. Изпълнителите в частност са задължени да съобщят за видими дефекти на доставените продукти възможно най-бързо, в рамките на две седмици от получаването им; при неспазване на това изискване гаранцията става невалидна. Навременното изпращане на дефектни продукти или бързото уведомяване, че продуктите са повредени, ще бъде прието като действително, валидно искане, при условие, че е предявено в срок. Изпълнителят е отговорен за отправяне на всички необходими уведомявания, в частност информация за дефектите и датата, на която са възникнали, като изпрати информацията за щетите навреме.
 5. Ако купувачът е изпълнител, единствено описанието на продукта от производителя ще бъде критерият за установяване дали качеството на продуктите отговаря на установените стандарти. Никакви други публични изявления, препоръки или реклами на производителя няма да бъдат приемани като задължителни описания на продуктите.
 6. Гаранцията важи 1 годинa след датата на получаване на продуктите. Тaзи една година гаранция не важи, ако клиентът умишлено неглижира грижите за продукта. Горните ограничения на отговорността не важат в случай на загуба, произтичаща от насилствена смърт, физическо нараняване или влошаване на здравето.
 7. Продавачът не сключва никакви правно обвързани гаранции с клиента, освен ако не е договорено друго. Гаранцията на производителя остава незасегната.
Ограничаване на отговорността
 1. В случай на леко нарушаване на задълженията, отговорността на продавача и отговорността на подизпълнителите трябва да бъде ограничена до предвидимата, заложена в договора, незабавна средна щета съгласно вида на продукта. Това се прилага и в случаите на малки нарушения на задълженията от законните представители и представители на продавача. Продавачът не е отговорен в случаите на обичайно небрежно нарушаване на другите задължения по договора.
 2. Продавачът е отговорен при нарушаване на заложените в договора правни позиции на клиента. Правни позиции по договора са тези, с които договорът трябва да гарантира на подписалите го изпълнението на предмета му. Продавачът също така носи отговорност за всяко нарушение на задълженията, позволяващи осъществяването на договора в съответствие с правилата на първо място и на чието спазване потребителят редовно се доверява.

За повече информация относно „доставка и право на връщане“, натиснете тук.

За повече информация относно „политика за поверителност и защита на личните данни“, натиснете тхк.

×